กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2542
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำนาแห้วและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดเลย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A survey of nature trails for nature interpretation design in the environmental education and conservation center and headwaters Forest Na Haeo, Srinakharinwirot University and Adjacent Area in Loei Province
ผู้แต่ง: พนม สุทธิศักดิ์โสภณ
สุมาลี เหลืองสกุล
วสินี ไขว้พันธุ์
กฤติญา แสงภักดี
ดวงรัตน์ แพงไทย
กชกร เพชรัตน์
ศิรินภา ศิริยันต์
Keywords: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พฤกษศาสตร์--ไทย--เลย
ความหลากหลายทางธรรมชาติ
วันที่เผยแพร่: 21-มกร-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2542
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ece - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Phanom_S_R402910.pdf11.11 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น