กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2386
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดการสอนจุลบทเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีรอยุธยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Construction of mini-course teaching packages for competency development on reading for analysis and criticism of students at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Advisor : สุชาดา สุธรรมรักษ์
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: วาสนา บุญสม
Keywords: ภาษาไทย--การอ่าน--การสอนด้วยสื่อ
ภาษาไทย--การอ่าน--แบบเรียนสำเร็จรูป
การอ่านขั้นอุดมศึกษา
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2386
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wasana_B.pdf1.4 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น