กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2367
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The evaluation of local personnel development project on the community developer course by academic cooperation between Silpakorn University and Department of Local Adminstration, Ministry of Interior
Advisor : สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ผู้แต่ง: อรอนงค์ มากจันทร์
Keywords: โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
นักพัฒนาชุมชน--การฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2367
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Eptb-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Onanong_M.pdf1.87 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น