กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2325
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม TREE เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค์และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสำหรับผู้ดูแลเด็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of TREE training model to enhance caregivers' desireable psychological characteristics and positive communication behavior
Advisor : สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
ราชันย์ บุญธิมา
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ผู้แต่ง: กิตติมา บุญยศ
Keywords: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--การดูแล
ผู้ดูแลเด็ก--การฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2325
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kittima_B.pdf164.79 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น