กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2309
ชื่อเรื่อง: ผลการเล่านิทานพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยประกอบภาพที่มีต่อพัฒนาการด้านการพูดของเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Early childhood children's speaking development experiencing Sukhothai folklore with pictures
Advisor : เยาวพา เดชะคุปต์
จิราภรณ์ บุญส่ง
ผู้แต่ง: ณัฐธยาน์ ยิ่งยงค์
Keywords: การพูด
การเล่านิทาน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2309
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nuttaya_Y.pdf1.1 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น