DesIn-Theses : [46] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การศึกษาพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; อรรถสิทธิ์ จันทร์นิเวศน์
2014-12-29การออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กช่วง อายุ 4-5กรกลด คำสุข; อันทิชา วิรมย์รัตน์
2014-12-29การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สินีนาถ เลิศไพวัน; รวิเทพ มุสิกะปาน; พลวัต สุนทรธนผล
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปีรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ภคพงศ์ ทุ่งสี่
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่านรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนกฤต ใจสุดา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรมกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; พรทิพย์ กระทรวงไทย
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวิเทพ มุสิกะปาน; วิสูตร แก่นเมือง
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตาอายุ 5-7 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กมลวรรณ คำเพราะ
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรวิเทพ มุสิกะปาน; สินีนาถ เลิศไพวัน; วิทิต วรรณวิทยาภา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดน้ำหนักแก่เยาวชนที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ์
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัย :กรณีศึกษาเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่กรกลด คำสุข; กฤตพัชร สุริยะโชติ
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ กรณีศึกษากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชนาธินาถ ไชยภู
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-09-10การศึกษาพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิตเครื่องประดับจากวัสดุนาโนซิลเวอร์เคลย์ (Nano Silver Clay) เพื่อการออกแบบเครื่องประดับรวิเทพ มุสิกะปาน; นพวรรณ ยิ่งเจริญ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากแก้วและกระจกสีด้วยกระบวนการหล่อพร้อมฝังรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนพร นำพา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินค้าจากเทคนิคภาพเชิงซ้อน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการส่งเสริมการขายกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์หัวโขน บ้านโขนไทย ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานครรวิเทพ มุสิกะปาน; ศักดิ์สุภา คุ้มเมือง
2014-09-10การศึกษารูปแบบเครื่องดามนิ้วสำหรับโรคนิ้วล็อก เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับอเนกประสงค์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; เมนัส ศรยุทธเสนี
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวัสดุธรรมชาติ กรณีศึกษา :วัสดุจากเปลือกกล้วย จังหวัดพิษณุโลกรวิเทพ มุสิกะปาน; นรพงศ์ กิ่งศักดิ์
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทำงานกรกลด คำสุข; ทรงกลด จารุสมบัติ; สุรพงษ์ ศรีเจ้า
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางกรกลด คำสุข; สินีนาถ เลิศไพรวัน; อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46