ArtEd-Theses : [43] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ไทยในยุคประวัติศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; ภทรพรรณ กุมภีร์
2014-12-26การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาเรื่องวงสีธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศุภชัย อารีรุ่งเรือง; อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์
2014-09-25ศึกษาการเรียนการสอนพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผนร่วมกับสื่อสังคม (Social media) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; ดวงพันธ์ หรรษา; เอกภพ คณะฤทธิ์
2014-09-25ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; อลิสณา อนันตะอาด
2014-09-25การศึกษาผลงานทัศนศิลป์ เพื่อจัดทำหนังสือทัศนศิลป์วัดมังกรกมลาวาสอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ธวัชชัย แก้วสิงห์
2014-09-25การสร้างแบบฝึกปฏิบัติศิลปะเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังวหัดฉะเชิงเทราอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ณัฏฐินี เศวตสุพร
2014-09-25การศึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งโลงมอญ ของชุมชนชาวมอญในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาครสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; นพวรรณ กรุดเพชร
2014-09-25การศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมภาพพิมพ์ด้วยนิ้วมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; วิลาสินี แสงนิล
2014-09-10การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการผลิตหัวหุ่นจีน ชุมชนแปลงนาม เขตสัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; กมลพร ดีประทีป
2014-09-10การพัฒนาสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มเติม เรื่อง จิตรกรรมบาติกสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; กำธร ดิษธรรม
2014-09-10ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคลั่งใคล้วัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; สุรพล วิรุฬหรักษ์; นพดล อินทร์จันทร์
2014-09-10ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สุพรรณหงส์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สุรพล วิรุฬห์รักษ์; วิรุณ ตั้งเจริญ; ปรวัน แพทยานนท์
2014-09-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ่ม เรื่องผลิตภัณฑ์แกะสลักหินอ่างศิลาสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; สุรศักดิ์ รักษาสุข
2014-09-10ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมกระดาษสา : กรณีศึกษาหัตกรรมกระดาษสา บ้านต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; ชัยพล สกุลเหลืองอร่าม
2014-09-04การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ด้วยกิจกรรมศิลปศึกษาอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ปิยวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์
2014-09-04การพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; วิไลลักษณ์ ลังกา; ฝนทิพย์ มีชูธน
2014-09-04การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องทัศนศิลป์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; บุรินทร์ พิมมงละ
2014-09-03การศึกษาละครชาตรีตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการรุจี ศรีสมบัติ; วีระ พันธุ์เสือ; สุภาศิริ สิงห์กระโจม
2014-09-03การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะเรื่องการสร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MATวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; จันทิมา เมยประโคน
2014-09-03ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; ปราโมทย์ กรีโรจนีย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43