กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/22279
ชื่อเรื่อง: ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเชีย แคนิส (Ehrlichia canis) ด้วยปฏิกิริยาลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (Dipstick)
Assignee: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Inventors: โกสุม จันทร์ศิริ
สุพัตรา อารีกิจ
อาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ, นายไพศาล ขาวสัก, ดร.ธงชัย แก้วพินิจ, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล, นางสาวเมธญา บุญรอดดิษฐ์, ผศ.ดร.สพญ.นารีรัตน์ วิเศษกุล
ไพศาล ขาวสัก
ธงชัย แก้วพินิจ
สมชาย สันติวัฒนกุล
เมธญา บุญรอดดิษฐ์
นารีรัตน์ วิเศษกุล
Keywords: สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Abstract(TH): ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเชีย แคนิส (Ehrlichia canis) ด้วยปฎิกิริยาลูป-มีเดียเด็ดไอโซเธอรมอลแอมปลิฟิเคชัน (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (dipstick) แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์โดยย่อ ดังนี้ 1. เป็นชุดตรวจอย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทราบผลในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ตรวจ ภาคสนาม (point-of-care) ได้ 2. มีความจำเพาะ (specificity) สูง 3. มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจพบได้ในระดับปริมาณต่ำสุด (limit of detection) ที่ปริมาณดีเอ็นเอ ระดับประมาณพิโคกรัม (picogram, 10ยกกำลัง12) ถึงเฟมโตกรัม (femtogram, 10ยกกำลัง15) 4. ใช้สำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเชีย แคนิส (E. canis) ------29/08/2561------(OCR) หน้าที่ 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเชีย แคนิส (Ehrlichia canis) ด้วยปฎิกิริยาลูป-มีเดียเด็ดไอโซเธอรมอลแอมปลิฟิเคชัน (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (dipstick) แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์โดยย่อ ดังนี้ 1. เป็นชุดตรวจอย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทราบผลในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ตรวจ ภาคสนาม (point-of-care) ได้ 2. มีความจำเพาะ (specificity) สูง 3. มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจพบได้ในระดับปริมาณต่ำสุด (limit of detection) ที่ปริมาณดีเอ็นเอ ระดับประมาณพิโคกรัม (picogram, 10-12) ถึงเฟมโตกรัม (femtogram, 10-15) 4. ใช้สำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเชีย แคนิส (E. canis) ------------
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/22279
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Patents

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
patent1503000654.pdf1.09 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น