กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/22278
ชื่อเรื่อง: ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) สำหรับตรวจเชื้อไวรัสอินเฟคเชียส บรองไคติส หรือ ไอบีวี (Infectious bronchitis virus,IBV) ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดติเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับการใช้แผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (dipstick)
Assignee: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Inventors: โกสุม จันทร์ศิริ
สุพัตรา อารีกิจ
อาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ
ไพศาล ขาวสัก
สมชาย สันติวัฒนกุล
นารีรัตน์ วิเศษกุล
Keywords: สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Abstract(TH): ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNAprobe) สำหรับตรวจเชื้อไวรัสอินเฟคเชียส บรองไค ติส หรือ ไอบีวี (Infectious bronchitis virus, IBV) ด้วยปฏิกิริยาลูป-เมดดิเอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิ ฟิเคชั่น (Loop-mediated isothermal amplification) หรือ แลมป์ (LAMP) ผนวกกับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี (dipstick) เพื่อแสดงให้เห็นการประดิษฐ์โดยย่อ ดังนี้ 1. เป็นชุดตรวจอย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทราบผลในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที สามารถนำไปใช้ตรวจ ภาคสนาม (point-of-care) ได้ 2. มีความจำเพาะ (specificity) สูง 3. มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจพบได้ในระดับปริมาณต่ำสุด (Iimitofdetection) ที่ปริมาณดีเอ็นเอ ระดับไมโครกรัม (microgram, 106) ถึงพิโคกรัม (picogram, 1012) 4. ใช้สำหรับตรวจเชื้อไวรัสอินเฟคเชียส บรองคไคติส หรือ ไอบีวี (Infectious bronchitis virus, IBV)
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/22278
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Patents

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
patent1803000707.pdf1.46 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น