กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/21972
ชื่อเรื่อง: กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด (isoniazid) ด้วยอนุภาคทองคำ
Assignee: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Inventors: ธงชัย แก้วพินิจ
สมชาย สันติวัฒนกุล
โกสุม จันทร์ศิริ
จัตุรงค์ ขำดี
Keywords: สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/21972
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Patents

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
patent1503001076.pdf3.24 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น