กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2100
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการทำงานของบุคลากรในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor Affecting Work Happiness Index of Library Staffs at the Central Library, Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: ชินกร น้อยคำยาง
ปภาดา น้อยคำยาง
Keywords: ความสุขในการทำงาน
บุคลากรห้องสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2100
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chinakorn_N_R430428.pdf1.01 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น