กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2088
ชื่อเรื่อง: ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-confidence of preschool children through children as researchers learning
Advisor : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้แต่ง: ทัศณียา บัวภา
Keywords: ความเชื่อมั่นในตนเอง
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 21-ตุล-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2088
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thasaneeya_B.pdf3.01 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น