กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1924
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555
ผู้แต่ง: น้ำเพชร แจ่มทอง
พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน
Keywords: ความคิดเห็น
การเรียนการสอนสระพลศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1924
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.7.Nampetch.PE.1-56-P.pdf12.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น