Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25การศึกษาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; อรอุมา เจริญสุข; กุหลาบ ภูมาก
2014-09-25การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; วณิชชา สิทธิพล
2014-09-25ความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นัฎอริน แสงพงษ์พิทยา
2014-09-25ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; วิไลลักษณ์ ลังกา; ผกากานต์ น้อยเนียม