EdAdm-Theses : [124] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 124
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพของครู โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตราชเทวีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บุญนาค ทับทิมไทย
2014-12-29ภาวะผู้นำของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; รภัสศา พิมพา
2014-12-29การศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; รมณภัทร กตตน์วงศกร
2014-12-29คุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จารุวรรณ สกุลคู; จตุพล ยงศร; เพชรรัตน์ โชครุ่ง
2014-12-26การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นตที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์
2014-12-26การศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์
2014-12-26การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กวัยเตาะแตะสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; นิรัญชา ทิพกนก
2014-09-25การบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ชลาลัย อานามวัฒน์
2014-09-10ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ระวิยา อิสมาแอล
2014-09-10บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนไพบูลย์ อ่อนมั่ง; สมชาย เทพแสง; สุมนธรี ประจวบเหมาะ
2014-09-10การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองสมชาย เทพแสง; ทองคำ พิมพา
2014-09-10การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทองจารุวรรณ พลอดดวงรัตน์; ภาคภูมิ งอกงาม
2014-09-10การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; นิลวรรณ วัฒนา
2014-09-10การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขนจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; กาญจนา ศิลา
2014-09-10การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; วิลาวัลย์ อันมาก
2014-09-10การศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; บัณฑูร มนตรานนท์
2014-09-10การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวล์ส สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมชาย เทพแสง; อินทิรา บริบูรณ์
2014-09-10ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; อุไรวรรณ ไชยโย
2014-09-10ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุญธิมา; สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช
2014-09-10การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; กษิรา วาระรัมย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 124