Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-12-26การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องการตีกลองปู่จา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ระวิวรรณ วรรณวิไชย; นริศรา ชุ่มตา
2014-09-10การเปรียบเทียบกระบวนการในการทำงานกลุ่มและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบเรียนอัตลักษณ์กับการสอนแบบเดิมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์; ศุกราวรรณทิชา เสาเวียง
2012-11-16การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตรประพันธ์ศิริ สุเสารัจ;; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; สุริยา กำธร
2014-09-03การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ชุติมา วัฒนะคีรี; ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์; ราชันย์ บุญธิมา; ทศพล ดีกระจ่าง
2014-09-04ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนวิชาคณิตศาสตร์ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สมชาย ชูชาติ; อังคณา อุทัยรัตน์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; สุภาพร ธนะชานันท์; จินดา น้าเจริญ
2014-09-10การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันรุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ดวงใจ สีเขียว; กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์
2014-09-25การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ดวงใจ สีเขียว; ภาณุมาส เศรษฐจันทร
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมพัฒนา ชัชพงศ์; สุภาพร ธนะชานันท์; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; นิฤมล สุวรรณศรี
2014-08-27การจัดทำคู่มือการเสริมสร้างหัตถกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองคุ้ม จังหวัดปราจีนบุรีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู