กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17594
ชื่อเรื่อง: Numerical study on the nanofluid flows and temperature behaviors in the spirally coiled tubes with helical ribs
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Prurapark R.
Srichat A.
Keywords: Nanoparticles
Nusselt number
Tubes (components)
Centrifugal Forces
Constant wall temperature
Heat transfer and flows
Heat Transfer enhancement
Nanofluid flow
Temperature behavior
Temperature contours
Turbulent models
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: The nanofluids heat transfer and flow behaviors in the spirally coiled tube with and without helical ribs are simulated using the Eulerian two-phase turbulent model. A model used in the present study is 8.5 mm diameter copper tube, bending into the spirally coiled tube with and without helical ribs under constant wall temperature conditions. As flowing in the spirally coiled tube, the secondary flow is induced by the centrifugal force. In contrast, the swirling flow is caused by the pipe's helical ribs, which have significant effects on the Brownian motion of nanoparticles suspending the base fluid and then results in higher heat transfer enhancement. It can be found that the helical rib configurations have a significant effect on the velocity and temperature contours. The Nusselt number from the spirally coiled tube with helical ribs is 12.45% higher than those without helical ribs. However, due to more flow complexity and roughness augmentation, the pressure drop across the test section also increases. Besides, adding 0.05% nanoparticles by volume to water enhances the Nusselt number by 8.21%—also, the overall enhancement in heat transfer. © 2021 The Authors
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17594
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109100310&doi=10.1016%2fj.csite.2021.101204&partnerID=40&md5=10dc947d4dada4146ee67183f0d87ad3
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น