กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17579
ชื่อเรื่อง: Study on Thermal Efficiency of Salt Incubator with Waste Heat Recovery in the Rock Salt Boiling Process
ผู้แต่ง: Srichat A.
Vengsungnle P.
Bootwong A.
Poojeera S.
Naphon P.
Keywords: Energy efficiency
Energy utilization
Global warming
Rocks
Salt deposits
Waste heat
Boiling process
Exhaust air
Firewood stove
Recovering heat
Rock salt
Salt boiling process
Salt incubator
Thermal Performance
Thermal-efficiency
Waste-heat recovery
Waste heat utilization
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Much waste heat is generated in the rock salt boiling process and is usually discharged directly from a stack and the exhaust air. Recovering heat from the exhaust air by the heat exchanger is a promising technology that improves energy utilization efficiency and reduces exhaust emissions. A rock salt incubator based on a heat recovery process was proposed in the present study to recover the thermal energy from the exhaust gas of a small and medium enterprise. The present study investigates the thermal efficiency test with heat recovery in the rock salt boiling process experimentally and numerically. The wet salt crystal of each container was performed with three inlets hot flue gas temperature to determine the thermal performance of the salt incubator. The thermal performance obtained from the experimental are 33.02%, 36.63%, and 38.06% for inlet exhaust temperature of 150℃, 250℃, and 350℃, respectively. Good agreement from the comparison between the predicted and measured results (error 5.24%) demonstrates that a numerical model is appropriate for investigating the thermal system's energy efficiency analysis and evaluating different configurations and solutions to fulfill the industry requirements. Future studies should be designed to explore how more thermal performance reduces environmental and global warming problems. © 2021 International Information and Engineering Technology Association. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17579
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85123306998&doi=10.18280%2fijht.390605&partnerID=40&md5=b68de0625eb6d72dc26b37bd77dfdb30
ISSN: 3928764
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น