กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17570
ชื่อเรื่อง: Water/nanofluid pulsating flow in thermoelectric module for cooling electric vehicle battery systems
ผู้แต่ง: Sirikasemsuk S.
Wiriyasart S.
Prurapark R.
Naphon N.
Naphon P.
Keywords: Automobile cooling systems
Electric vehicles
Life cycle
Nanofluidics
Thermal management (electronics)
Thermoelectric equipment
Thermoelectricity
Vehicle performance
Battery systems
Cooling performance
Electric vehicle batteries
Experimental system
Nanofluids
Peltier module
Pulsating flow
Thermo-electric modules
Water blocks
Water nanofluids
Coolants
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: We investigated the results of the cooling performance of the pulsating water/nanofluids flowing in the thermoelectric cooling module for cooling electric vehicle battery systems. The experimental system was designed and constructed to consider the effects of the water block configuration, hot and cold side flow rates, supplied power input, and coolant types on the cooling performance of the thermoelectric module. The measured results from the present study with the Peltier module are verified against those without the thermoelectric module. Before entering the electric vehicle battering system with a Peltier module, the inlet coolant temperatures were 2.5-3.5℃ lower than those without the thermoelectric system. On the hot side, the maximum COP of the thermoelectric cooling module was 1.10 and 1.30 for water and nanofluids as coolant, respectively. The results obtained from the present approach can be used to optimize the battery cooling technique to operate in an appropriate temperature range for getting higher energy storage, durability, lifecycles, and efficiency. © 2021 International Information and Engineering Technology Association. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17570
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121121242&doi=10.18280%2fIJHT.390525&partnerID=40&md5=c34bd56cd0ca224327f7d2ea388a8333
ISSN: 3928764
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น