กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17567
ชื่อเรื่อง: Thermal performance analysis of a newly designed circular firewood boiling salt stove
ผู้แต่ง: Srichat A.
Kaewka W.
Vengsungnle P.
Wiriyasart S.
Naphon P.
Keywords: Developing countries
Investments
Rural areas
Stoves
Biomass stove
Economics analysis
Firewood
Improved stoves
Rural and urban
Salt crystals
Salt stove
Thermal Performance
Thermal performance analysis
Thermal-efficiency
Economic analysis
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Different biomass stoves are introduced and distributed among people living in rural and urban areas, especially in developing countries. For salt crystal production in Thailand’s rural north-eastern area, open fire stoves are used in domestic and small productive activities. Their thermal efficiency is very low for converting heat into utilization energy. A new stove with a circular configuration was designed and constructed to consider its thermal efficiency and economics, which were compared with those from a traditional and an improved traditional stove. The obtained thermal efficiency of the newly designed stove was 14.77% higher than that of the improved stove and 81.45% higher than that of the traditional stove. For the same initial saline volume, the final amounts of salt crystals and salt flowers obtained from the newly designed stove was higher compared with those obtained from the improved stove and the traditional stove, respectively, resulting in a 69.25% shorter payback period. © 2021 Published by ITB Institute for Research and Community Services.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17567
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85120044856&doi=10.5614%2fj.eng.technol.sci.2021.53.5.7&partnerID=40&md5=34312c8329a3b6fa6127b69af4679125
ISSN: 23375779
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น