กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17521
ชื่อเรื่อง: Alice in Wonderland Syndrome-Like Seizure and Refractory Supraventricular Tachycardia
ผู้แต่ง: Panpruang P.
Wongwandee M.
Rattanajaruskul N.
Roongsangmanoon W.
Wongsoasu A.
Angkananard T.
Keywords: bisoprolol
calcium
creatinine
glucose
hemoglobin
levetiracetam
magnesium
aged
Alice in Wonderland syndrome
Article
blood pressure
case report
cerebrovascular disease
clinical article
consciousness
electrocardiogram
electroencephalography
estimated glomerular filtration rate
heart palpitation
heart rate
heart ventricle tachycardia
human
laboratory test
lumbar puncture
macropsia
male
microcytic anemia
nuclear magnetic resonance imaging
physical examination
potassium blood level
pulse rate
seizure
sinus rhythm
stereoscopic vision
supraventricular tachycardia
tachycardia
telemetry
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Alice in Wonderland syndrome (AIWS) is a rarely curious visual perceptual disorder which has been associated with diverse neurologic and psychiatric problems. It may be a manifestation in migraine, epileptic seizures, encephalitis, other brain lesions, medication-related side effects, schizophrenia, and depressive disorders. Principal character of AIWS is the disproportion between the external world and the self-image in which micropsia (objects appear smaller), macropsia (objects appear larger), and teleopsia (objects appear further away) are frequently reported. The cases of temporal lobe epilepsy may present with complex visual auras of visual distortions (e.g., micropsia and macropsia) like AIWS. We report an unusual case of an elderly man who presented with AIWS, focal impaired awareness seizures, ictal tachyarrhythmia, multiple episodes of transient visual disturbances of macropsia and transient loss of consciousness. During those symptoms, telemetry showed self-limited supraventricular tachycardia several times which could not be regulated with heart rate-controlled medication. The electroencephalography was later tested and showed rhythmic theta activity over the right cerebral hemisphere. He was treated with levetiracetam, and all his symptoms and tachyarrhythmias were gradually resolved thereafter. Refractory response to treatment would remind the physicians to reassess for the correct diagnosis. © 2021 The Author(s). Published by S. Karger AG, Basel.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17521
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85119005805&doi=10.1159%2f000519509&partnerID=40&md5=63d0c79ffebed9cbd2732b7b156ca307
ISSN: 1662680X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น