กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17416
ชื่อเรื่อง: The Predictive role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio (NLR) and Mean Platelet Volume-to-Lymphocyte Ratio (MPVLR) for Cardiovascular Events in Adult Patients with Acute Heart Failure
ผู้แต่ง: Angkananard T.
Inthanoo T.
Sricholwattana S.
Rattanajaruskul N.
Wongsoasu A.
Roongsangmanoon W.
Keywords: acetylsalicylic acid
beta adrenergic receptor blocking agent
dipeptidyl carboxypeptidase inhibitor
diuretic agent
hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor
purinergic P2Y receptor antagonist
troponin
absolute lymphocyte count
acute heart failure
aged
Article
blood cell ratio
body mass
cohort analysis
controlled study
diabetes mellitus
dyslipidemia
electronic medical record
female
follow up
heart left ventricle ejection fraction
hospital readmission
hospitalization
human
hypertension
in-hospital mortality
major clinical study
male
mean platelet volume to lymphocyte ratio
neutrophil lymphocyte ratio
New York Heart Association class
predictive value
pulse rate
retrospective study
sensitivity and specificity
survival analysis
transthoracic echocardiography
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Introduction. The inflammatory response plays a potential role for the pathogenesis and adverse outcomes of heart failure (HF). We aimed to explore the predictive role of baseline neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and mean platelet volume-to-lymphocyte ratio (MPVLR) on cardiovascular events (CVEs) in patients hospitalized with acute HF. Materials and Methods. A retrospective cohort study was conducted in 321 patients with HF between January 2017 and December 2019. The association between their NLR, MPVLR, and combined NLR and MPVLR and CVEs, rehospitalization for HF, in-hospital death, and a composite outcome was explored by survival analysis using a Cox proportional hazard model. They were separately investigated and compared with the area under the receiver operating characteristics curve (AUC). Results. Up to the end of the 3-year follow-up, 96 (29.9%) had CVEs, 106 (33.0%) died, 62 (19.3%) were rehospitalized with HF, and 21 (6.5%) died during admission. The NLR and MPVLR were significantly associated with CVEs (adjusted HR for NLR≥3.29, 3.11; 95% CI, 1.98-4.89; MPVLR≥8.57, 2.86; 95% CI, 1.87-4.39), readmissions for HF (adjusted HR for NLR≥3.58, 2.70; 95% CI, 1.58-4.61; MPVLR≥6.43, 2.84; 95% CI,1.59-5.07), in-hospital mortality (adjusted HR for NLR≥3.29, 9.54; 95% CI, 2.19-41.40; MPVLR≥8.57, 7.87; 95% CI, 2.56-24.19), and composite outcome (adjusted HR for NLR≥3.32, 4.76; 95% CI, 3.29-6.89; MPVLR≥7.07, 3.64; 95% CI, 2.58-5.15). The AUC of NLR and MPVLR for CVEs were 0.67 (95% CI, 0.61-0.72) and 0.63 (95% CI, 0.58-0.69). Combined NLR and MPVLR increased the AUC to 0.77 (95% CI, 0.72-0.83) with statistical significance. Conclusion. The elevated NLR and MPVLR on admission in patients with acute HF were independently associated with worse CVEs, rehospitalization for HF, in-hospital death, and composite outcomes. These economical biomarkers should be considered in the management and follow-up care of patients with acute HF. © 2021 Teeranan Angkananard et al.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17416
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85118200844&doi=10.1155%2f2021%2f6889733&partnerID=40&md5=d5b77d0fa9a1aa6c824342454540d506
ISSN: 9629351
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น