กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17319
ชื่อเรื่อง: Laser engraved microapillary pump paper-based microfluidic device for colorimetric and electrochemical detection of salivary thiocyanate
ผู้แต่ง: Pungjunun K.
Yakoh A.
Chaiyo S.
Praphairaksit N.
Siangproh W.
Kalcher K.
Chailapakul O.
Keywords: copper phthalocyanine
graphite
indole derivative
organometallic compound
thiocyanate
thiocyanic acid derivative
chemistry
colorimetry
devices
electrochemical analysis
electrode
human
lab on a chip
laser
limit of detection
microfluidic analysis
paper
procedures
saliva
smoking
Colorimetry
Electrochemical Techniques
Electrodes
Graphite
Humans
Indoles
Lab-On-A-Chip Devices
Lasers
Limit of Detection
Microfluidic Analytical Techniques
Non-Smokers
Organometallic Compounds
Paper
Saliva
Smokers
Thiocyanates
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: A microcapillary grooved paper-based analytical device capable of dual-mode sensing (colorimetric and electrochemical detection) was demonstrated for analysis of viscous samples (e.g., human saliva). Herein, a hollow capillary channel was constructed via laser engraved micropatterning functions as a micropump to facilitate viscous fluidic transport, which would otherwise impede analysis on paper devices. Using salivary thiocyanate as a model analyte, the proposed device was found to exhibit a promising sensing ability on paper devices without the need for sample pretreatment or bulky instrumentation, as normally required in conventional methods used for saliva analysis. An extensive linear dynamic range covering detection of salivary thiocyanate for both high and trace level regimes (5 orders of magnitude working range) was collectively achieved using the dual-sensing modes. Under optimal conditions, the limit of detection was 6 μmol L−1 with a RSD of less than 5%. An excellent stability for the μpumpPAD was also observed for over 30 days. Real sample analysis using the proposed device was found to be in line with the standard chromatographic method. Benefitting from simple fabrication and operation, portability, disposability, low sample volume (20 μL), and low cost (< 1 USD), the μpumpPAD is an exceptional alternative tool for the detection of various biomarkers in saliva specimens. Graphical abstract: [Figure not available: see fulltext.] © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer Nature.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17319
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103248676&doi=10.1007%2fs00604-021-04793-2&partnerID=40&md5=6f0964ddfe06960649d83d730894e60f
ISSN: 263672
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น