กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17313
ชื่อเรื่อง: The comparative study of efficacy between cream containing spent grain wax, shea butter, Argania spinosa kernel oil, tapioca starch, and 1% hydrocortisone cream in the treatment of intertrigo
ผู้แต่ง: Rodjanont A.
Kamanamool N.
Cheyasak N.
Asawutmangkul C.S.
Udompataikul M.
Keywords: grain wax
hydrocortisone
palm kernel oil
skin cream
starch
talc
tapioca starch
unclassified drug
wax
adult
application site excoriation
Article
butter
comparative study
controlled study
cream
demography
Dermatology Life Quality Index
double blind procedure
drug efficacy
erythema
female
human
intertrigo
major clinical study
male
numeric rating scale
patient satisfaction
pruritus
questionnaire
randomized controlled trial
remission
Severity Scoring of Atopic Dermatitis
shea butter
skin defect
treatment outcome
visual analog scale
young adult
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Background: Intertrigo is a common skin problem. Although there was no standard treatment due to few clinical studies, topical corticosteroids, and drying agents such as talcum are usually used to treat intertrigo, and the side effects of these agents should be monitoring. Objective: To compare the efficacy between cream containing spent grain wax, shea butter, Argania spinosa kernel oil, Tapioca starch, and 1% hydrocortisone cream for the treatment and prevention of intertrigo. Materials and Methods: Fifty-eight lesions from 18 intertrigo patients were randomized into two groups, HCC group, which is the 1% hydrocortisone cream and STIMU-TEX AS group, which is the combination cream of spent grain wax, shea butter, Argania spinosa kernel oil, and tapioca starch. The evaluations were performed at baseline, the first week, the second week, and the fourth week via scoring of skin redness, pruritus, excoriation, Dermatology Life Quality Index (DLQI), and patient satisfaction. The adverse events were also recorded. Results: All participants completed the protocol. At the end of the study, 27 of 29 lesions were completely cured in the HCC group, and 25 of 29 lesions cured in the STIMU-TEX AS group. Although the number of complete remissions of the STIMU-TEX AS group was inferior to the HCC group, it was not statistically significant. There was no relapse within two weeks after completing the treatment. Conclusion: The outcomes showed no statistically significant difference between both groups; thus, the cream may be considered as an alternative treatment and prevention of intertrigo. © Journal of the Medical Association of Thailand | 2021
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17313
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104642872&doi=10.35755%2fjmedassocthai.2021.04.11643&partnerID=40&md5=3e451fc832886bd266c506c59387b371
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น