กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17293
ชื่อเรื่อง: Experimental Study of the Effect of the Helical Ribs in a Spirally Coiled Tube on the Friction Reactor and the Nusselt Number of a Nanofluid Flow in it
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Srichat A.
Keywords: Friction
Nanofluidics
Nusselt number
Transport properties
Tubes (components)
Centrifugal Forces
Fluid flowing
Friction factors
Nanofluid flow
Nanofluids
Rate of heat transfer
Flow of fluids
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: The effect of the centrifugal force arising in a spirally coiled tube with helical ribs on the heat transfer in the fluid flow in it was investigated. It is shown that, due to this force, the rate of heat transfer in the fluid flow in a spirally coiled tube with helical ribs is larger than that in an analogous tube with no ribs. It was established that, in the case where nanoparticles are added to the base fluid flowing in a spirally coiled tube with helical ribs, its transport properties change, with the result that the Nusselt number of the fluid flow increases. Moreover, an increase in the nanofluid concentration leads to an increase in the rate of heat transfer in the fluid flow in the tube depending on the direction of its helical ribs, and the friction factor of the fluid flow in the tube insignificantly increases in this case. © 2021, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17293
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107635246&doi=10.1007%2fs10891-021-02336-3&partnerID=40&md5=efe4443d6b979e20d5cf304f59a46e99
ISSN: 10620125
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น