กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17261
ชื่อเรื่อง: Using n-alkanes as a proxy to reconstruct sea-level changes in Thale Noi, the west coast of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง: Sainakum A.
Jittangprasert P.
Sompongchaiyakul P.
Jirapinyakul A.
Keywords: alkane
Holocene
mangrove
paleoenvironment
palynology
proxy climate record
sea level change
sediment analysis
transgression-regression cycle
Gulf of Thailand
Pacific Ocean
South China Sea
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: The n-alkanes content in the sedimentary sequence from Thale Noi, on the west coast of the Gulf of Thailand, was analyzed and used to reconstruct the past sea-level fluctuations. The results were further compared with those based on sediment characteristics, loss on ignition, grain size distribution, and pollen analysis from the same core to investigate the efficiency of n-alkanes as a paleoenvironmental proxy. The analysis of n-alkanes indicated the likely periods of regression and transgression from c. 8300–7950 cal. a BP and from c 7950–7665 cal. a BP that agrees well with the reconstructed sea-level changes from the sediment characteristics and pollen records. The steady abundance of mangrove pollen taxa in the sediment core points to a standstill in the sea-level from 7650–6870 cal. a BP. However, the results from the n-alkanes analysis further suggested a sea-level fall at c. 7650–7610 cal. a BP and at c. 7400–6870 cal. a BP, and a sea-level rise at c. 7610–7400 cal. a BP. Furthermore, these sea-level changes were intervened by short intervals of regression centered at c.7590 and 7470 cal. a BP. © 2021 Elsevier Ltd
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17261
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104333601&doi=10.1016%2fj.jseaes.2021.104740&partnerID=40&md5=b3304505d307dca23a157fb35d479724
ISSN: 13679120
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น