กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17242
ชื่อเรื่อง: Prevalence of obstructive sleep apnea in thai patients with severe symptomatic aortic stenosis
ผู้แต่ง: Luangphiphat W.
Aramsareewong T.
Jeamanukoolkit A.
Sukitpunyaroj D.
Udol K.
Muangsillapasart V.
Senngam K.
Chuaichuphao N.
Saenprom B.
Jitpreeda A.
Neruntarat C.
Keywords: aged
aortic stenosis
aortic valve
Article
cardiovascular parameters
chronic kidney failure
clinical article
coronary artery disease
cross-sectional study
daytime somnolence
diabetes mellitus
echocardiography
female
heart failure
hemodynamics
high risk population
human
hypercholesterolemia
hypertension
intermediate risk population
low risk population
male
neck circumference
pressure gradient
prevalence
questionnaire
scoring system
sleep disordered breathing
STOP Bang questionnaire
Thai (people)
transcatheter aortic valve implantation
วันที่เผยแพร่: 2021
บทคัดย่อ: Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is prevalent in patients with severe aortic stenosis (AS). The present study evaluated the prevalence of OSA and factors associated with OSA risk in Thai patients with severe symptomatic AS. Materials and Methods: Patients with severe symptomatic AS were screened for OSA using the STOP-Bang questionnaire prior to transcatheter aortic valve replacement. Patients were classified into low, intermediate, and high risk groups in accordance with the STOP-Bang score. Baseline characteristics, comorbidities, and echocardiographic parameters were recorded. Results: Of 24 patients (median age: 79 years; 54.2% male) included in the present study, 22 (91.7%, 95% confidence interval (CI) 74.2% to 97.7%) had an intermediate-to-high risk of moderate-to-severe OSA. Male gender (odds ratio (OR) 22.5, 95% CI 2.1 to 240.5; p=0.005), current or former smokers (OR 8.6, 95% CI 1.3 to 55.0, p=0.035), and hypertension (OR 21.0, 95% CI 1.0 to 427.0, p=0.019) were significantly associated with a high risk of moderate-to-severe OSA. Conclusion: The prevalence of OSA is high among Thai patients with severe symptomatic AS. Major factors associated with the risk of OSA include male gender, current or former smokers, and a history of hypertension. © JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND| 2021.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/17242
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110763596&doi=10.35755%2fjmedassocthai.2021.S02.12571&partnerID=40&md5=cbf15ee31e5eb642a03ba471b2eed397
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น