Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียน ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระเบียบ แสงจันทร์; ศศิพิมล ประพินพงศกร
2561การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลศศิพิมล ประพินพงศกร; สิริวัจนา แก้วผนึก; รัตตมา รัตนวงศา
2565การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาออนโทโลยีด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นศศิพิมล ประพินพงศกร; วนิค์ฎา รอดอ่อน
2565การบริการชุดข้อมูลงานวิจัยในสถาบันบริการสารสนเทศศศิพิมล ประพินพงศกร; เบญจมาศ แสนหลวง
2565CRM : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในงานบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาศศิพิมล ประพินพงศกร; พรรณชนก ภูฆัง
2565การจัดการสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยออนโทโลยีศศิพิมล ประพินพงศกร; วนิค์ฎา รอดอ่อน
2565การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของห้องสมุดวิชาการศศิพิมล ประพินพงศกร; ฉัตรสิภรณ์ วสะศิริ
2565การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ศศิพิมล ประพินพงศกร; เบญจมาศ แสนหลวง
2565การใช้สารสนเทศทางกฎหมายของนิติกรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมปรีชญา นามวัฒน์; ศศิพิมล ประพินพงศกร
2565การดำเนินการของห้องสมุดในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ศศิพิมล ประพินพงศกร; ฉัตรสิภรณ์ วสะศิริ