กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15808
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ของกลุ่มวัยทำงานย่านอโศก
Advisor : ศศิพิมล ประพินพงศกร
ผู้แต่ง: จุฑาพร สายเพ็ชร
ชัชชัย ปานปรีดา
ชาญวิทย์ จันทร์อำนายการ
ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง
สมพัตสร สุขใจธรรม
สิรวิชญ์ จาดป้อม
ดารินทร์ ตันติประเสริฐศรี
ธนภาส หลำเพิกสืบ
Keywords: สารสนเทศ
การท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มวัย ทำงาน รวมถึงปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยทำงานย่านอโศก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จากผลการวิจัยสำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้สารสนเทศเพื่อการ ท่องเที่ยวของกลุ่มวัยทำงานย่านอโศก พบว่า 1. การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยทำงานย่านอโศก พบว่า กลุ่มวัยทำงานมีการใช้ ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสื่อมวลชน 2) ด้านอินเทอร์เน็ต และ 3) ด้านบุคคล ส่วนด้าน แหล่งสถาบัน และด้านสถานที่ พบว่า กลุ่มวัยทำงานมีการใช้อยู่ในระดับน้อย 2. ปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยทำงานย่านอโศก พบว่า กลุ่มวัยทำงาน ประสบปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศการท่องเที่ยว 3 ข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาด้านภาษา 2) ปัญหาด้านข้อจำกัดด้านเวลาในการสืบค้นข้อมูล และ 3) ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศที่ให้บริการไม่ พร้อมบริการด้านเทคโนโลยี
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15808
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IS-Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
IS_Jutaporn_S.pdf
  Restricted Access
4.08 MBPDFดู/เปิด Request a copy


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น