IS-Projects : [81] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81
Issue DateTitleAuthor(s)
2565รายงานการศึกษาผู้ใช้ เรื่องการศึกษาความต้องการของชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ต่อลาภ ฐิติเจริญศักดิ์; นิธิพัฒน์ แสงวิเชียร; ภัครมัย อุทัยกิจวานิช; มานิตา โยธารัตน์; ชิสา ไวยพฤกษ์; ชัยวัฒน์ เรืองคา; นนทภัท สุวรรณเวช; พรพรรณ มาใหม่
2565รายงานการศึกษาผู้ใช้ เรื่อง การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการทำปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ของหลักสูตรศศ.ม.สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ธนเทพ ปัญญาพลานันท์; ปัญญาวีย์ พิพ่วนนอก; ปาณพงษ์ ภูศรี; ณัฐทิชา บัวพูล; นันทรัตน์ เนียมแย้ม; ลักษิกา ฤทธิ์เต็ม; สุฑีลักษณ์ ฟักแก้ว
2565รายงานการศึกษาผู้ใช้ เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกม เรื่อง BINGO Say NO ยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิติรัตน์ รัตนโชติชัยสกุล; ประกาศิตฏ สุดแสง; แพรวา เกิดน้อย; รัฐนาท วิมุกตะลพ; สราลักษณ์ ทุมเชื้อ; อารียา แจ่มศรี; เอกรพี กกรัมย์; จันจิรา มัคคภาวี
2565รายงานการศึกษาผู้ใช้ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; นภัทร น้อยนารถ; ปวิช นัยเนตร์; ปัญณิษา เสมอใจ; เมธาวี สุดาจันทร์; รณภพ ตันกุล; ปฏิพล สุวบุตร; รัตนภรณ์ กุลภา; วรัญญา ปาคา
2565การพัฒนาบอร์ดเกม เรื่อง สมรภูมิโลกร้อน (War of Global Warming) เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนศศิพิมล ประพินพงศกร; มัทนา โทปุรินทร์; วริศ มาลายุทธศรี; สิทธิพงศ์ พละศักดิ์; ปัณฑิตา ร่วมเจริญชัย; วรัชยา พิมพิมล; เสาวลักษณ์ หมีทอง; อรพินท์ สุกร; อัมรินทร์ ศรสุวรรณ
2565การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)ศศิพิมล ประพินพงศกร; นิลาวัลย์ อ่ำบุญชู; พรินทร์ทิพย์ หลักปัญญา; ศกลวรรณ จักรเพ็ชร; กฤษกร ดีเดช; ธนัญญา ดีสะเมาะ; วริศรา ฝาชัยภูมิ; อิฏฐาอร แสนกว้าง
2565การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศศิพิมล ประพินพงศกร; จันทร์กะพ้อ พิณอภิรักษ์; พรชนก หมีน้้าเงิน; รัชนีกร โพธิ์เสนา; ธวชินี พลแก้ว; ธันย์ชนก ปานรุ่งโรจน์; รุจิรา คงกำเหนิด; อัยยดา จรกา
2565การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ชานนท์ พัฒนชัย; ธนวินท์ พึ่งขจรบุญ; อภิมุข อารีเจริญ; ชวิศ จั่นบำรุง; ธรรมชาติ อริยผลธรรม; ปพนธีร์ อโนศรี; สพล ฟัตละ
2565การศึกษาประสบการณ์การใช้ Facebook Fanpage สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผู้ใช้บริการศศิพิมล ประพินพงศกร; จรัณ ไชยวุฒิ; ธีรโชติ นามวงศา; วรัญญู ขลิบปั้น; ศรัณย์ ศรีศุภภัค; สิทธิ์โชค สายบุญสา; ปริณธร ซุ่นฮวด; พิณธัญ เกียรตินิพูล
2565ศึกษาพฤติกรรมการใช้และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กชวรรณ วรรณปะ; กมลชนก สังข์เจริญ; ณภัทรา แก้วพันธ์; อรวี เทพมณฑา; นันทวัฒน์ จงจรัสวิริยะ; ลลิตา วิจิตรอลงกรณ์
2565การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ในการเข้าใช้บริการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาศศิพิมล ประพินพงศกร; จันทกานต์ กฤตยภูษิตพจน์; ชนนิกานต์ เปียใย; ศุภกร หมื่นพรมไพร; อรไพลิน คงภักดี; ณัฐธยาน์ อุทัยเรือง; นิชาภา ศรีม่วง
2565การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุศศิพิมล ประพินพงศกร; ต่อลาภ ฐิติเจริญศักดิ์; ปัญญาวีย์ พิพ่วนนอก; รัฐนาท วิมุกตะลพ; ณัฐทิชา บัวพูล; นนทภัท สุวรรณเวช; นันทรัตน์ เนียมแย้ม; ลักษิกา ฤษธิ์เต็ม; สุฑีลักษณ์ ฟักแก้ว
2565ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; มัทนา โทปุรินทร์; วริศ มาลายุทธศรี; สิทธิพงศ์ พละศักดิ์; ปัณฑิตา ร่วมเจริญชัย; วรัชยา พิมพิมล; เสาวลักษณ์ หมีทอง; อรพินท์ สุกร; อัมรินทร์ ศรสุวรรณ
2565การศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการและปัญหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิติรัตน์ รัตนโชติชัยสกุล; ประกาศิตฏ สุดแสง; ปวิช นัยเนตร์; แพรวา เกิดน้อย; รณภพ ตันกุล; สราลักษณ์ ทุมเชื้อ; อารียา แจ่มศรี; จันจิรา มัคคภาวี
2565ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; นภัทร น้อยนารถ; ธนเทพ ปัญญาลานันท์; ปัญณิษา เสมอใจ; ปาณพงษ์ ภูศรี; เมธาวี สุดาจันทร์; ปฏิพล สุวบุตร; รัตนภรณ์ กุลภา; วรัญญา ปาคำ
2565ความต้องการแอปพลิเคชันสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ธัชบดินทร์ ภาคธรรม; นิธิพัฒน์ แสงวิเชียร; ภัครมัย อุทัยกิจวานิช; มานิตา โยธารัตน์; ชิสา ไวยพฤกษ์; เอกรพี กกรัมย์; ชัยวัฒน์ เรืองคำ; พรพรรณ มาใหม่
2561โครงการ Web collection เรื่อง คลังการออกกำลังกายแบบ Weight Trainingศศิพิมล ประพินพงศกร; ชญานนท์ พรประสิทธิ์; ทิพย์พรรณ เบ็ญจพรเลิศ; คณัฐสนันท์ ศรีสุข; นันทนัช เทียนบัญญัติ; เสริมศิริ พัดฉวี
2561MDCU Collectionศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิตวันต์ อุทยานานนท์; ณัฎฐณิชา กล้าพิมาย; นุชนารถ ฤทธิ์รอด; สุรีย์พร ชาติมนตรี; ณัฎฐณิชา แสงนุ่ม; ภควดี ควรสนอง
2561รายงานโครงการจัดคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เรื่อง คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแอพพลิเคชั่นและสื่อมีเดียภาษาต่างประเทศศศิพิมล ประพินพงศกร; ธัญรดา สาครเจริญ; เปมิกา เจิ้ง; กมลรัตน์ วงษ์แก้ว; ณัฐธิดา คาทานอง; สุวัจณา แจ่มช้อย
2561โครงงาน Web Collection เรื่อง คลังดิจิทัลเก็บภาพนิทรรศการในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรสุตา คุณติรานนท์; จุฑาพร สายเพ็ชร์; ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล; ปุณณิศา งิ้วราย; พัทธนันท์ คุปติรุจีมานัส
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81