IS-Projects : [53] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2562พฤติกรรมการค้น การใช้ และการจัดเก็บสารสนเทศแบบออนไลน์เพื่อการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนศศิพิมล ประพินพงศกร; ญาดาภรณ์ จันทร์ทับ; สมัญญา ฆ้องทอง; กิตติกา ขุนหมื่น; กีรติ พงศ์บัณฑิตพิสิฐ; ภัทราวดี ศรีมาตย์
2562การศึกษาพฤติกรรมการใช้ SWU Discovery ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง; สิรวิชญ์ จาดป้อม; สุชัญญา ชาปัญญา; ธนภาส หลาเพิกสืบ; พัทธนันท์ คุปติรุจีมานัส
2562พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ฐิตวันต์ อุทยานานนท์; ณัฎฐณิชา กล้าพิมาย; ธันยธรณ์ ศรีแก้ว; นุชนารถ ฤทธิ์รอด; สุรีย์พร ชาติมนตรี; ณัฎฐณิชา แสงนุ่ม; ภควดี ควรสนอง
2562พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการทางานประกอบการเรียนในสถานการณ์ COVID-19ศศิพิมล ประพินพงศกร; ปิยะธิดา เวียงทอง; อุทุมพร ซ้อนจันดี; กุลภรณ์ ริมวิเชียร; ทารินทร์ สะท้อนดี; นฤพนธ์ คล้ายยวงทอง
2562การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อใช้ในการสอบ Gat-Pat ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฐวุติ ตัณฑุมาศ; ธนพัฒน์ เผ่ามานะเจริญ; ธีรภัทร แผ่นภาษิต; วรุตม์ เพชรเกอร์; วัชรพงษ์ จันทร์ตรี
2562การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีในกลุ่มคน Gen Xศศิพิมล ประพินพงศกร; กชกร เจริญศิลป์; ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น; ปุณณิศา งิ้วราย; พรรษวรรณ วิวุฒิ; มาริษา มารอบี
2562พฤติกรรมการรับรู้ด้านข่าวสารและกิจกรรมของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กันติยา ทรัพย์มี; จุฑาพร สายเพ็ชร์; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; ศักดินนท์ แหยมสุขสวัสดิ์; อรรณพ สุทธิศิริ
2562รายงานการศึกษาผู้ใช้เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ในการใช้บริการห้องประชุมกลุ่ม หรือห้องศึกษาค้นคว้าของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรศศิพิมล ประพินพงศกร; จุฑามาศ เวชวิกุล; ธัญรดา สาครเจริญ; เปมิกา เจิ้ง; พีรวัส หวายโป่ง; กมลรัตน์ วงษ์แก้ว; ณัฐธิดา คำทำนอง; สุวัจณา แจ่มช้อย
2562การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรสุตา คุณติรานนท์; ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล; ชัชชัย ปานปรีดา; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์
2563พฤติกรรมการใช้บริการยืม-คืน ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จิรัชยา ทองจินดา; ชนิสรา เอี่ยมปรีชากุล; ณัฐณิชา ไชยชิน; อิสริยา คงเรือง; ชนิษฐา ชาญประโคน; ทิพย์มาส องอาจ; ทิพย์ศิริพร อมกระโทก
2562การศึกษาประสบการณ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนิสิตปริญญาตรีผู้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จริยาภรณ์ อ่อนตา; ณัฐชนน ลีนะบรรจง; ทิพยาภรณ์ อร่ามศรี; ปวีณ์กร ประกอบการ; พรนัชชา ฉันทโร; พรรณภัทร ปายเดี่ยว; อรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ
2562พฤติกรรมการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; จณิสตา บัวคลี่; ณัฐนรี สมมานนท์; ธนากร กุญชร ณ อยุธยา; ไมเคิล เบินคี; สลิลลา เทพมูล; สุชาดา วงษ์หุ่น; สุรางคณา จตุเทน
2562การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และประสบการณ์การใช้ SNS ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ชลวัฒน์ เยาวมาตย์; เชาวรินทร์ ยะโหนด; นันทวัน สนั่นไพร; พัชรพล ชัยพร; วรกานต์ สุรศิริพงษ์; วิธิสรรค์ จันทร์เทียน; ศิรินภรณ์ ร่มลำดวน
2563โครงงานเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบกิจกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; ชัชพงศ์ นามรักษ์; นพนนท์ โคยามา; ภัทรภณ เทศดี; ศุภณัฐ ดาบุตร; อิสรา มหาราช; คามิน นามวิชา; วริศ อนันต์ธโนดม
2562พฤติกรรมการใช้งานบริการ Renew ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้งานบริการ Renew ผ่านทาง SWU Central Libraryศศิพิมล ประพินพงศกร; ชนิษฎายามล อุตสี; ชาญวิทย์ จันทร์อำนวยพร; พรทิพย์ ชวดนันท์; สมพัตสร สุขใจธรรม; ดารินทร์ ตันติประเสริฐศรี
2561โครงการนวัตกรรมการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่อง True of thingsศศิพิมล ประพินพงศกร; คณัฐสนันท์ ศรีสุข; ชนาธินาถ วัชระมูสิก; ปองพล กุ่งแก้ว; พรพรหม เวียรพันธ์; ศรุตา จูประสิทธิ์; สิริยากร ทองย้อย; หวันยิหวา พงษ์ภู่
2561โครงการนวัตกรรมการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง TAT & AR Library Application ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศศิพิมล ประพินพงศกร; คณัญญา อิ่มใจ; ณัฐกานต์ ยีกา; นิภาวรรณ จ้อยรุ่ง; ภัคจีรา เซ็มแม้นหมัด; วรันธร อุดมพรธนกิจ; อภิญญาลักษณ์ ลิขิตวงษ์
2561โครงการนวัตกรรมการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแอปพลิเคชั่นสำหรับการจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรศศิพิมล ประพินพงศกร; ทักษ์ดนัย มลิวัลย์; วิชยุตม์ ธนกิติธรรม; อิทธิกร สถิตพงษ์; ชนะชัย แก่่นสาร; สิทธิเมธ ตัณฑวิบูลย์วงศ์
2561โครงงานนวัตกรรมห้องสมุด : Public Health 360°ศศิพิมล ประพินพงศกร; ณัฏฐนิตา เขตกุฎี; ณัฐชยา ด้วงประภัศร์; ศรัณย์พร ผูกโอสถ; สกัญญา รัตนมนตรี; เจนจิรา บุญสูง; ภัทรพรรณ ก้อพิทักษ์
2561นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อห้องสมุดศิลปะศศิพิมล ประพินพงศกร; ชนิกานต์ ใจรู้รอบ; นันทชา โรจน์ธรรมรักษ์; ญาณิศา ศิษย์ธานนท์; ณภัทร เพ็ญจันทร์; วรางคณา ทองสุขมาก; เสริมศิริ พัดฉวี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53