กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15771
ชื่อเรื่อง: จิตวิทยาสังคม : เอกสารประกอบการสอน วิชา สค 331
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Social psychology (SO 331)
ผู้แต่ง: ไพรัช บวรสมพงษ์
Keywords: จิตวิทยาสังคม
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15771
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Soc-Ebook

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
A386246.pdf256.25 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น