Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-28แนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สำหรับนักศึกษานอกระบบกัมปนาท บริบูรณ์; ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ; วระศิลป์ คงดี
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและสุนทรียสนทนาวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; ทัศนีย์ ทองประทีป; เติมทรัพย์ จั่นเพชร
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; นิภา ศรีไพโรจน์; อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
2014-09-25ความพึงพอใจของผู้ใหญ่วัยทำงานต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาในเขตบริการและการขาย 6 กรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; ดุสดี เกษมมงคล
2014-09-10การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกัมปนาท บริบูรณ์; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์
2013-08-22การพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับอาสายุวกาชาดวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; นิภา ศรีไพโรจน์; อังศินันท์ อินทรกำแหง; นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
2014-12-29วาทกรรมการคุกคามทาเพศในชีวิตประจำวัน การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศิริพร ปัญญาเมธีกุล; รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2013-11-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการเสาวนีย์ เลวัลย์; อนิลมาน ธมฺมสากิโย; ยุภาวดี ปณะราช; พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)
2014-12-29การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยึดหยุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานสนอง โลหิตวิเศษ; รุจพร ชนะชัย; ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; พิเชฐ คูชลธารา
2013-11-28การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; สุนิสา เลี้ยงสุขสันต์