กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15534
ชื่อเรื่อง: การอบรม SWU Discovery : แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้แต่ง: ศิวพร ชาติประสพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
Keywords: การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
การค้นข้อสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: บันทึกการอบรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15534
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Videos

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.html58:04 นาที305 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น