กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15254
ชื่อเรื่อง: Endogenous rhythmicity of Bmal1 and Rev-erbα in the hamster pineal gland is not driven by norepinephrine
ผู้แต่ง: Wongchitrat P.
Felder-Schmittbuhl M.-P.
Phansuwan-Pujito P.
Pévet P.
Simonneaux V.
Keywords: cryptochrome 2
messenger RNA
noradrenalin
PER1 protein
propranolol
protein BMAL1
Rev erb alpha protein
transcription factor CLOCK
unclassified drug
animal experiment
animal tissue
article
circadian rhythm
controlled study
female
gene expression profiling
gene expression regulation
genetic variability
hypothalamus
light dark cycle
nonhuman
noradrenalin release
noradrenergic system
pineal body
priority journal
protein content
signal transduction
Syrian hamster
Animals
Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factors
Biological Clocks
Circadian Rhythm
Cricetinae
Female
Gene Expression
Gene Expression Regulation
Mesocricetus
Norepinephrine
Pineal Gland
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: Pineal melatonin is synthesized with daily and seasonal rhythms following the hypothalamic clock-driven release of norepinephrine (NE). The pineal gland of rats and mice, like the biological clock, expresses a number of clock genes. However, the role of pineal clock elements in pineal physiology is still unknown. We examined the expression and regulation of several clock genes (Per1, Cry2, Bmal1 and Rev-erbα) under different lighting conditions or following adrenergic treatments in the Syrian hamster, a seasonal rodent. We found that Per1 and Cry2 genes were similarly regulated by the nocturnal release of NE: levels of Per1 and Cry2 mRNA displayed a nocturnal increase that was maintained after 2 days in constant darkness (DD) but abolished after 2 days under constant light (LL), a condition that suppresses endogenous NE release, or after an early night administration of the adrenergic antagonist propranolol. In contrast, Bmal1 and Rev-erbα exhibited a different pattern of expression and regulation. mRNA levels of both clock genes displayed a marked daily variation, maintained in DD, with higher values at midday for Bmal1 and at day/night transition for Rev-erbα. Remarkably, the daily variation of both Bmal1 and Rev-erbα mRNA was maintained in LL conditions and was not affected by propranolol. This study confirms the daily regulation of Per1 and Cry2 gene expression by NE in the pineal gland of rodents and shows for the first time that a second set of clock genes, Bmal1 and Rev-erbα are expressed with a circadian rhythm independent of the hypothalamic clock-driven noradrenergic signal. © Federation of European Neuroscience Societies and Blackwell Publishing Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15254
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-65749084837&doi=10.1111%2fj.1460-9568.2009.06742.x&partnerID=40&md5=da63a66955fd326e10ed7ca25d327808
ISSN: 0953816X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น