กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15242
ชื่อเรื่อง: Seven novel FMRFamide-like neuropeptide sequences from the eyestalk of the giant tiger prawn Penaeus monodon
ผู้แต่ง: Sithigorngul P.
Pupuem J.
Krungkasem C.
Longyant S.
Chaivisuthangkura P.
Sithigorngul W.
Petsom A.
Keywords: acetic acid
acetonitrile
alanylglutaminylprolylserylmethionylarginylleucylarginylphenylalaninamide
alanyltyrosylserylasparaginylleucylasparaginyltyrosylleucylarginylphenylala ninamide
ammonium acetate
aspartylglycylarginylthreonylprolylalanylleucylarginylleucylarginylphenylal aninamide
butyric acid
glycylaspartylarginylasparaginylphenylalanylleucylarginylphenylalaninamide
glycyltyrosylarginyllysylprolylprolylphenylalanylasparaginylglycylserylisol eucylphenylalaninamide
methanol
monoclonal antibody
neuropeptide
peptide derivative
phenylalanylmethionylarginylphenylalaninamide
serylglutaminylprolylserylmethionylarginylleucylarginylphenylalaninamide
serylmethionylprolylserylleucylarginylleucylarginylphenylalaninamide
unclassified drug
water
amino acid sequence
article
carboxy terminal sequence
controlled study
culture medium
enzyme linked immunosorbent assay
extraction
ganglion
immunohistochemistry
immunoreactivity
nerve fiber
neuropil
nonhuman
optic nerve
perikaryon
priority journal
purification
reversed phase high performance liquid chromatography
staining
Monodon
Panthera tigris
Penaeus monodon
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: FMRFamide-like immunoreactivity (FLI) was localized in the eyestalk of Penaeus monodon by immunohistochemistry using a combination of three anti-FMRFamide-like peptide (FLPs) monoclonal antibodies. Approximately 3000 small neuronal cell bodies in the lamina ganglionalis; 100 medium to large size at the ganglion between the medulla interna and the medulla terminalis; and 250 medium size around the medulla terminalis were stained intensely. The neuronal processes in neuropils of the medulla externa, medulla interna, medulla terminalis, sinus gland and some nerve fibers in the optic nerve were also recognized. The small cell bodies, approximately 1500 cells, anterior to the medulla externa were stained inconsistently and the neuronal processes were not observed from these cells. Isolation of FLPs from 9000 eyestalks was performed using methanol/acetic/water (90:1:9) extraction. After the extract was partially purified using C18 cartridges, it was further purified by five to seven steps of RP-HPLC using three kinds of columns: C18; C8; and cyano, and three solvent systems: acetonitrile/trifluoro acetic acid; aceonitrile/heptafluoro butyric acid; and acetonitrile/triethyl ammonium acetate. Dot-ELISA using the combination of the same antibodies was used to monitor FLPs in the fractions during purification processes. Seven new sequences of FLPs were identified which can be divided into four subgroups according to the primary structure of the C-terminus: (1) GDRNFLRFamide; (2) AYSNLNYLRFamide; (3) AQPSMRLRFamide, SQPSMRLRFamide, SMPSLRLRFamide and DGRTPALRLRFamide; and (4) GYRKPPFNGSIFamide. These data indicate the high complexity of this peptide family in which multiple forms are usually exist. © 2002 Elsevier Science Inc. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15242
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0036185834&doi=10.1016%2fS1096-4959%2801%2900499-7&partnerID=40&md5=0de9f4b602fea265f88720a658309c44
ISSN: 10964959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น