กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15225
ชื่อเรื่อง: Monoclonal antibodies specific to yellow-head virus (YHV) of Penaeus monodon
ผู้แต่ง: Sithigorngul P.
Rukpratanporn S.
Longyant S.
Chaivisuthangkura P.
Sithigorngul W.
Menasveta P.
Keywords: antibody
viral disease
Monodon
Penaeus monodon
Penaeus monodon
Yellow head virus
monoclonal antibody
virus antibody
virus protein
animal
animal disease
antibody specificity
article
enzyme linked immunosorbent assay
hemolymph
hybridoma
immunoblotting
immunohistochemistry
immunology
isolation and purification
molecular weight
mouse
Nidovirales
Penaeidae
virology
Animals
Antibodies, Monoclonal
Antibodies, Viral
Antibody Specificity
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
Hemolymph
Hybridomas
Immunoblotting
Immunohistochemistry
Mice
Molecular Weight
Nidovirales
Penaeidae
Viral Proteins
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: Monoclonal antibodies specific to 22, 67 and 135 kDa proteins of yellow-head virus (YHV) were produced from a mouse immunized with partially purified YHV isolated from the haemolymph of experimentally YHV-infected Penaeus monodon. Four groups of monoclonal antibodies were identified. One group of antibodies bound only to native protein of YHV while the others were specific to 135, 67 and 22 kDa proteins in both native and denatured forms. All antibodies could be used to detect YHV infection by means of dot blot and immunohistochemistry. However, antibodies specific to the 22 kDa protein gave the best immunohistochemistry results in terms of intensity and sharpness of staining.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15225
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0037165525&doi=10.3354%2fdao049071&partnerID=40&md5=32137de24af6fab6d826a236550415ea
ISSN: 1775103
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น