กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15211
ชื่อเรื่อง: Differential expression of CMG peptide and crustacean hyperglycemic hormones (CHHs) in the eyestalk of the giant tiger prawn Penaeus monodon
ผู้แต่ง: Sithigorngul P.
Panchan N.
Chaivisuthangkura P.
Longyant S.
Sithigorngul W.
Petsom A.
Keywords: antiserum
arginylpropylarginylglutaminylarginylasparaginylglutaminyltyrosylarginylala nylalanylleucylglutaminylarginylleucinamide
peptide antibody
polypeptide
tyrosylalanylasparaginylalanylvalylglutaminylthreonylvalinamide
unclassified drug
hyperglycemic hormone, crustacean
nerve protein
article
controlled study
cross reaction
Crustacea
enzyme linked immunosorbent assay
eye
hormonal regulation
immunocompetent cell
immunohistochemistry
immunoreactivity
nerve cell
nonhuman
priority journal
protein expression
protein localization
tiger
tissue distribution
amino acid sequence
animal
chemistry
eye
immunology
metabolism
molecular genetics
sequence homology
Crustacea
Macrobrachium
Macrobrachium rosenbergii
Monodon
Panthera tigris
Penaeus monodon
Amino Acid Sequence
Animals
Crustacea
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
Eye
Immune Sera
Immunohistochemistry
Molecular Sequence Data
Nerve Tissue Proteins
Sequence Homology, Amino Acid
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: Mouse antiserum against C-terminal amide of Pem-CMG (a peptide in the family of CHH/MIH/GIH) penta-deca peptide (RPRQRNQYRAALQRLamide=CMG-15) was generated and used for localization of the peptide in tissue and extract of the eyestalk of Penaeus monodon by means of immunohistochemistry and dot-ELISA in comparison with anti-T+ antiserum (T+=YANAVQTVamide: the putative C-terminal amide of crustacean hyperglycemic hormone (CHH) of Macrobrachium rosenbergii). The anti-CMG-15 antiserum did not show cross-reactivity to T+ peptide by dot-ELISA and vice versa for anti-T+ antiserum. In dot-ELISA of eyestalk extract of P. monodon after one step separation by RP-HPLC, anti-CMG-15 antiserum recognized different peptide fractions (F38-39) from those recognized by anti-T+ antiserum (F19, 40-41 and 47-51). Most of the T+ immunoreactive fractions (except F19) show higher hyperglycemic activity than the CMG immunoreactive fractions. In immunohistochemical localization, anti-CMG antiserum recognized only 2-3 neurons in medulla terminalis X-organ complex (MTXO) with long processes terminated in the sinus gland. The CMG-immunoreactive neurons were clearly distinct from CHH containing neurons situated in the same area. This evidence confirms the existing of CMG peptide which may play distinct roles from CHHs in hormonal regulation in P. monodon. © 2002 Elsevier Science Inc. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15211
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0036848248&doi=10.1016%2fS0196-9781%2802%2900180-8&partnerID=40&md5=5586d5508a1bf61ae6d6a931ebb3879f
ISSN: 1969781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น