กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15088
ชื่อเรื่อง: Antioxidative and cardioprotective effects of Phyllanthus urinaria L. on doxorubicin-induced cardiotoxicity
ผู้แต่ง: Chularojmontri L.
Wattanapitayakul S.K.
Herunsalee A.
Charuchongkolwongse S.
Niumsakul S.
Srichairat S.
Keywords: acetylcysteine
antioxidant
ascorbic acid
caspase 3
catalase
doxorubicin
glutathione
immunoglobulin enhancer binding protein
Phyllanthus urinaria extract
plant extract
superoxide dismutase
transcription factor
unclassified drug
animal cell
antioxidant activity
article
cardiotoxicity
cell protection
controlled study
dose response
drug effect
enzyme activation
enzyme activity
heart protection
IC 50
lipid peroxidation
nonhuman
Phyllanthus
phyllanthus urinaria
rat
Animals
Antioxidants
Cardiotonic Agents
Caspase 3
Caspases
Cell Line
Doxorubicin
Heart
Lipid Peroxidation
NF-kappa B
Phyllanthus
Rats
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: Cardiac toxicity is a major adverse effect caused by doxorubicin (DOX) therapy. Many recent studies have shown that DOX toxicity involves generation of reactive oxygen species (ROS). Although protection or alleviation of DOX toxicity can be achieved by administration of antioxidant vitamins such as ascorbic acid and vitamin E, their cardioprotective effect remains controversial. Thus alternative naturally occurring antioxidants may potentially be candidates for antioxidant therapy. In this study, we investigated the antioxidative and cytoprotective effects of Phyllanthus urinaria (PU) against DOX toxicity using H9c2 cardiac myoblasts. The total antioxidant capacity of PU (1 mg/ml) was 5306.75±461.62 FRAP value (μM). DOX IC50 values were used to evaluate the cytoprotective effects of PU ethanolic extract (1 or 10 μg/ml) in comparison with those of ascorbic acid (VIT C, 100 μM) and N-acetylcysteine (NAC, 100 μM). PU treatments (1 or 10 μg/ml) dose dependently caused rightward DOX IC50 shifts of 2.8- and 8.5-fold, respectively while treatments with VIT C and NAC increased DOX IC50 by 3.3- and 4.2-fold, respectively. Additionally, lipid peroxidation and caspase-3 activity were parameters used to evaluate cytoprotective effect. All antioxidants completely inhibited cellular lipid peroxidation and caspase-3 activation induced by DOX (1 μM). Endogenous antioxidant defense such as total glutathione (tGSH), catalase and superoxide dismutase (SOD) activity was also modulated by the antioxidants. PU treatment alone dose dependently increased tGSH, and this effect was retained in the presence of DOX. Similar effect was observed in the assessment of catalase and SOD enzyme activity. The nuclear factor κB (NF κB) transcription factor assay demonstrated that all antioxidants significantly inhibited DOX-induced NF κB activation. Our results suggest that PU protection against DOX cardiotoxicity was mediated through multiple pathways and this plant may serve as an alternative source of antioxidants for prevention of DOX cardiotoxicity. © 2005 Pharmaceutical Society of Japan.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15088
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-24944445527&doi=10.1248%2fbpb.28.1165&partnerID=40&md5=fbf1ff620ebc3611be524d8887a916bf
ISSN: 9186158
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น