กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14942
ชื่อเรื่อง: Zinc protects SK-N-SH cells from methamphetamine-induced α-synuclein expression
ผู้แต่ง: Ajjimaporn A.
Phansuwan-Pujito P.
Ebadi M.
Govitrapong P.
Keywords: alpha synuclein
methamphetamine
zinc chloride
article
cell culture
cell stimulation
controlled study
human
human cell
neuroblastoma cell
oxidative stress
priority journal
protein expression
alpha-Synuclein
Cell Line, Tumor
Dopamine Agents
Dose-Response Relationship, Drug
Drug Interactions
Gene Expression
Humans
Methamphetamine
Neuroblastoma
Zinc
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: Methamphetamine (METH) is a well-known drug of abuse and neurotoxin that may cause temporary or permanent disturbances in the dopaminergic systems of the brain, predisposing individuals to Parkinsonism. Previously, we have shown that METH causes dopaminergic cell death by increasing the production of reactive oxygen species (ROS) and by depleting cellular ATP levels. These effects were abolished by pretreatment with ZnCl2 which enhanced expression of the zinc binding protein, metallothionein. In the present study, the effects of ZnCl2 on α-synuclein expression were examined further in METH-treated SK-N-SH cells in culture. We show that METH significantly increased α-synuclein expression in a dose-dependent manner after inducing oxidative stress. Pretreatment with ZnCl2 (50 μM) reversed this stimulatory effect. We propose that zinc mediates this neuroprotective response via the production of metallothionein. © 2007 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14942
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34248206819&doi=10.1016%2fj.neulet.2007.03.073&partnerID=40&md5=87c0876db4786345ae6feaaec4a97a24
ISSN: 3043940
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น