กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14870
ชื่อเรื่อง: Antimicrobial and antioxidative activities of bioactive constituents from Hydnophytum formicarum Jack.
ผู้แต่ง: Prachayasittikul S.
Buraparuangsang P.
Worachartcheewan A.
Isarankura-Na-Ayudhya C.
Ruchirawat S.
Prachayasittikul V.
Keywords: antiinfective agent
antioxidant
cell extract
plant extract
scavenger
superoxide dismutase
animal
article
bacterium
cell death
chemistry
drug effect
isolation and purification
metabolism
microbiological examination
Rubiaceae
tumor cell line
Animals
Anti-Infective Agents
Antioxidants
Bacteria
Cell Death
Cell Extracts
Cell Line, Tumor
Free Radical Scavengers
Microbial Sensitivity Tests
Plant Extracts
Rubiaceae
Superoxide Dismutase
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Hydnophytum formicarum Jack. (Rubiaceae) is a medicinal plant whose tubers possesses cardiovascular, anti-inflammatory and antiparasitic effects and have been used for the treatment of hepatitis, rheumatism and diarrhea. Herein we report the isolation of its active constituents and the testing of their antimicrobial activity against 27 strains of microorganisms using an agar dilution method and of their antioxidative activity using the DPPH and SOD assays. The results show that the crude hexane, dichloromethane, ethyl acetate and methanol extracts exert such activities. Particularly, the crude ethyl acetate extract exhibits antigrowth activity against many Gram-positive and Gram-negative bacteria with MIC 256 μg/mL. Shewanella putrefaciens ATCC 8671 is completely inhibited at a lower MIC (128 μg/mL). Interestingly, Corynebacterium diphtheriae NCTC 10356 is inhibited by all the tested extracts. Significantly, the ethyl acetate extract is also the most potent antioxidant, showing 83.31% radical scavenging activity with IC50 8.40 μg/mL in the DPPH assay. The other extracts display weak to moderate antioxidative activities, ranging from 28.60-56.80% radical scavenging. The SOD assay shows that methanol extract exhibits the highest activity (74.19% inhibition of superoxide radical). The dichloromethane and ethyl acetate extracts display comparable SOD activity. The promising bioactivities of the crude ethyl acetate extract guided the first isolation of bioactive flavonoid and phenolic compounds: isoliquiritigenin (2), protocatechualdehyde (3), butin (4) and butein (5) from this species. Their structures have been fully established by 1D and 2D NMR. In addition, stigmasterol was isolated from the crude hexane and dichloromethane extracts. The antimicrobial and cytotoxic activities of compounds 3-5 were evaluated. The tested compounds were inactive against HuCCA-1 and KB cell lines, showing ED50> 10 μg/mL. Protocatechualdehyde (3) completely inhibits the growth of Plesiomonas shigelloides with MIC ≤60 μg/mL. As a result, we propose that Hydnophytum formicarum Jack. can serve as a new source enriched with potent antioxidative and antimicrobial agents. © 2008 by MDPI.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14870
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-43049113152&doi=10.3390%2fmolecules13040904&partnerID=40&md5=525988bba733a353d4f1484c1392bf16
ISSN: 14203049
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น