กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14867
ชื่อเรื่อง: Vasorelaxation and antispasmodic effects of Kaempferia parviflora ethanolic extract in isolated rat organ studies
ผู้แต่ง: Wattanapitayakul S.K.
Chularojmontri L.
Herunsalee A.
Charuchongkolwongse S.
Chansuvanich N.
Keywords: acetylcholine
alcohol
Kaempferia parviflora extract
phenylephrine
plant extract
unclassified drug
animal experiment
article
drug effect
drug isolation
drug mechanism
male
nonhuman
priority journal
rat
stomach spasm
stomach ulcer
vasodilatation
Acetylcholine
Animals
Aorta
Dose-Response Relationship, Drug
Humans
Ileum
Male
Muscle Relaxation
Muscle, Smooth, Vascular
Phenylephrine
Phytotherapy
Plant Extracts
Rats
Rats, Wistar
Rhizome
Vasodilator Agents
Zingiberaceae
Kaempferia parviflora
Rattus
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: The ethanolic extract of Kaempferia parviflora (KP) rhizomes dose-dependently relaxed both aortic rings and ileum precontracted with phenylephrine and acethylcholine, respectively. © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14867
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-40949165853&doi=10.1016%2fj.fitote.2007.11.017&partnerID=40&md5=901d50a992df168e1126d81ecbc3d77e
ISSN: 0367326X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น