กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14682
ชื่อเรื่อง: Vasorelaxation and superoxide scavenging activities of orotic acid
ผู้แต่ง: Prachayasittikul S.
Wongsawatkul O.
Worachartcheewan A.
Ruchirawat S.
Prachayasittikul V.
Keywords: 1,1 diphenyl 2 picrylhydrazyl
acetylcholine
indometacin
n(g) nitroarginine methyl ester
nitric oxide
orotic acid
prostacyclin
superoxide dismutase
animal experiment
animal tissue
antioxidant activity
aorta constriction
article
controlled study
drug mechanism
drug potentiation
drug response
drug structure
endothelium cell
male
nonhuman
rat
thoracic aorta
vasodilatation
วันที่เผยแพร่: 2010
บทคัดย่อ: The aim of study is to investigate effects of orotic acid (OA) on phenylephrine-induced contraction of rat thoracic aorta and its antioxidative activity. Results showed that the OA exhibited maximal vasorelaxation in dose-dependent manner with ED50 of 3.1?×10-7 M, but the effect was less than those of acetylcholine (ACh)-induced nitric oxide (NO) vasorelaxation. Significant reductions of the vasorelaxations were found in the presence of either NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) or indomethacin (INDO). Synergistic effects were observed in the presence of L-NAME plus INDO that led to loss of vasorelaxation of both the ACh and the OA. In addition, complete loss of the vasorelaxation was manifested under removal of endothelial cells. This implies that the vasorelaxations are mediated by partially endothelium-induced NO and prostacyclin. The OA exhibited antioxidative activity in both DPPH and SOD assays. The significant results reveal novel actions of the OA as vasorelaxants and superoxide scavenger which are benefits as therapeutic uses and health supplements. © 2010 Asian Network for Scientific Information.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14682
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955644960&partnerID=40&md5=6a93a9492cb7168701f4b95d9546f210
ISSN: 18117775
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น