กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14617
ชื่อเรื่อง: A new sulfoxide analog of 1,2,3,6-tetrahydrophenylpyridine and antimicrobial activity
ผู้แต่ง: Prachayasittikul S.
Pingaew R.
Worachartcheewan A.
Ruchirawat S.
Prachayasittikul V.
Keywords: 1,2,3,6 tetrahydro 4 phenylpyridine
n acetyl 2(1 adamantylsulfoxo) 3 acetoxy 4 phenyl 6 hydroxy 1,2,3,6 tetrahydropyridine
sulfoxide
unclassified drug
antimicrobial activity
article
controlled study
drug structure
drug synthesis
human
infrared radiation
mass spectrometry
minimum inhibitory concentration
Moraxella catarrhalis
nonhuman
nuclear magnetic resonance
Streptococcus pyogenes
thin layer chromatography
ultraviolet radiation
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pyogenes
วันที่เผยแพร่: 2010
บทคัดย่อ: Bioactivities of thiotetrahydropyridines were previously described. Herein, a novel bioactive sulfoxide analog; N-acetyl-2-(1-adamantylsulfoxo)-3-acetoxy-4-phenyl-6-hydroxy-1,2,3,6-tet rahydropyridine (3) from the deoxydative substitution of 4-phenylpyridine 1-oxide is reported. Its structure was elucidated using spectral data including 2D-NMR, MS, IR and UV. The sulfoxide 3 exhibited antibacterial activity against Moraxella catarrhalis and Streptococcus pyogenes with minimum inhibitory concentration of 128 and 256 μg/mL, respectively.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14617
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79151486711&partnerID=40&md5=fd263d24f05e311169737354b58b6085
ISSN: 16112156
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น