กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14561
ชื่อเรื่อง: Improved immunodetection of Penaeus monodon densovirus with monoclonal antibodies raised against recombinant capsid protein
ผู้แต่ง: Srisuk C.
Chaivisuthangkura P.
Sukhumsirichart W.
Sridulyakul P.
Longyant S.
Rukpratanporn S.
Sithigorngul P.
Keywords: antibody
coliform bacterium
histopathology
immunoassay
polymerase chain reaction
protein
shrimp culture
virus
Decapoda (Crustacea)
Densovirus
Escherichia coli
Hepatopancreatic parvovirus of penaeid shrimp
Miridae
Mus
Parvovirus
Penaeus monodon
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Penaeus monodon densovirus (PmDNV), also called hepatopancreatic parvovirus (HPV), is a pathogen that causes stunt disease in the tiger shrimp, Penaeus monodon. In this study, the gene sequence encoding the capsid protein of PmDNV was cloned into two parts: PmDNV-N (837bp) and PmDNV-C (806bp). Both PCR products were cloned into the pGEX-6P-1 expression vector and transformed into the Escherichia coli BL21 strain. After induction, glutathione-S-transferase (GST)-tagged PmDNV-N and GST-tagged PmDNV-C proteins were obtained with molecular masses of 57.2 and 57.6kDa, respectively. The recombinant proteins were purified by SDS-PAGE and used to immunize mice for monoclonal antibody (MAb) production. Three hybridoma clones producing MAbs specific to PmDNV-N and two hybridoma clones producing MAbs specific to PmDNV-C were selected by dot blot, Western blot and immunohistochemistry. All five MAbs detect PmDNV infection in shrimp by dot blot and Western blot, but only PmDNV-specific MAbs can be used to detect PmDNV infection in the hepatopancreas by immunohistochemistry. The detection limit of PmDNV-N-specific MAbs obtained in this study is similar to the most sensitive MAb characterized in a previous study, approximately 50fmolμlμ1 of antigen as determined by dot blot; the sensitivity of PmDNV-C-specific MAbs is twofold less than the MAbs specific to PmDNV-N. Using three MAbs specific for PmDNV-N and PmDNV-C together is twofold more sensitive than using either MAb alone. Although the detection limit of combining MAbs was 25,000 times lower than one-step PCR-based methods, using these MAbs is still useful for confirmation of PmDNV infection which is more convenient than normal histopathology confirmation. © 2010 Elsevier B.V.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14561
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78651480503&doi=10.1016%2fj.aquaculture.2010.08.018&partnerID=40&md5=b0b8e2f7e762db43e13de50b59273a07
ISSN: 448486
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น