กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14506
ชื่อเรื่อง: A noradrenergic sensitive endogenous clock is present in the rat pineal gland
ผู้แต่ง: Wongchitrat P.
Felder-Schmittbuhl M.-P.
Govitrapong P.
Phansuwan-Pujito P.
Simonneaux V.
Keywords: aralkylamine acetyltransferase
isoprenaline
melatonin
nuclear receptor NR1D1
PER1 protein
PER2 protein
protein BMAL1
animal experiment
animal tissue
article
biological rhythm
circadian rhythm
controlled study
gene expression
male
nonhuman
noradrenergic system
nucleotide sequence
pineal body
priority journal
rat
Adrenergic alpha-Agonists
Adrenergic beta-Agonists
Adrenergic beta-Antagonists
Animals
ARNTL Transcription Factors
Biological Clocks
Isoproterenol
Male
Models, Animal
Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 1
Organ Culture Techniques
Period Circadian Proteins
Phenylephrine
Pineal Gland
Propranolol
Rats
Rats, Wistar
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: The aim of this study was to examine the occurrence of endogenous oscillations of Per1, Per2, Bmal1 and Rev-erbα genes in rat pineal explants and to investigate their regulation by adrenergic ligands. Our results show a significant and sustained rhythm of Per2,Bmal1 and Rev-erbα gene expression for up to 48 h in cultured pineal gland with a pattern similar to that observed in vivo. By contrast, the rhythms of Per1 and Aa-nat, the rate-limiting enzyme for melatonin synthesis, were strongly attenuated after 24 h in culture. Addition of the exogenous adrenergic agonist isoproterenol on cultured pineal glands induced a short-term increase in mRNA levels of Per1 and Aa-nat, but not those of Per2,Bmal1 and Rev-erbα. This study demonstrates that the rat pineal gland hosts a circadian oscillator as evidenced by the sustained, noradrenergic-independent, endogenous oscillations of Per2, Bmal1 and Rev-erbα mRNA levels in cultured tissues. Only expression of Per1 was stimulated by adrenergic ligands suggesting that, in vivo, the adrenergic input could synchronize the pineal clock by acting selectively on Per1. Copyright © 2011 S. Karger AG, Basel.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14506
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79960932529&doi=10.1159%2f000327430&partnerID=40&md5=0430f4108549c58a1e53ca9fc1d6608a
ISSN: 283835
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น