กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14439
ชื่อเรื่อง: Effects of outlet port positions on the jet impingement heat transfer characteristics in the mini-fin heat sink
ผู้แต่ง: Naphon P.
Klangchart S.
Keywords: Electronic device
Electronics cooling
Fin heat sinks
Finite volume schemes
Governing equations
Heat transfer behavior
Impingement heat transfer
Jet impingement
Jet impingement heat transfer
Measured data
Mini-fin
Operating temperature
Outlet port
Turbulent models
Electronic cooling
Fins (heat exchange)
Flow of fluids
Heat sinks
Jets
Thermoelectric equipment
Heat transfer
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Effects of outlet port positions on the jet liquid impingement heat transfer characteristics in the mini-rectangular fin heat sink are numerically investigated. The three-dimensional governing equations for fluid flow and heat transfer characteristics are solved using finite volume scheme. The standard k-ε turbulent model is employed to solve the model for describing the heat transfer behaviors. The predicted results obtained from the model are verified by the measured data. The predicted results are reasonable agreement with the measured data. The outlet port positions have significant effect on the uniformities in velocity and temperature. Based on the results from this study, it is expected to lead to guidelines that will allow the design of the cooling system to ensure the electronic devices at the safe operating temperature. © 2011 Elsevier Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14439
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81055156622&doi=10.1016%2fj.icheatmasstransfer.2011.08.017&partnerID=40&md5=fa74f46613000ad653f7b6e4f281e1a3
ISSN: 7351933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น