กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14334
ชื่อเรื่อง: Association of CTXN3-SLC12A2 polymorphisms and schizophrenia in a Thai population
ผู้แต่ง: Panichareon B.
Nakayama K.
Iwamoto S.
Thurakitwannakarn W.
Sukhumsirichart W.
Keywords: cortexin 3
membrane protein
solute carrier family 12 member 2
unclassified drug
3' untranslated region
adult
allele
article
controlled study
female
gene expression
gene linkage disequilibrium
genetic association
genetic variability
genotype
genotyping technique
high resolution melting analysis
human
major clinical study
male
neuropathology
polymerase chain reaction
priority journal
schizophrenia
single nucleotide polymorphism
Thailand
Adult
Asian Continental Ancestry Group
Female
Genome-Wide Association Study
Humans
Male
Membrane Proteins
Middle Aged
Polymorphism, Single Nucleotide
Schizophrenia
Sodium-Potassium-Chloride Symporters
Thailand
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Background: A genome-wide association study (GWAS) combined with brain imaging as a quantitative trait analysis revealed that the SNPs near CTXN3-SLC12A2 region were related to forebrain development and stress response which involved in schizophrenia. In the present study, the SNPs in this region were analyzed for association with schizophrenia in a Thai population.Methods: A total of 115 schizophrenia and 173 unrelated normal controls with mean age of 37.87 ± 11.8 and 42.81 ± 6.0 years, respectively, were included in this study. Genotyping was performed using polymerase chain reaction and high-resolution melting (HRM) analysis. The difference in genotype distribution between patient and control was assessed by Chi-square test of the SPSS software.Results: We found a significant association between the GWAS-discovered SNP, rs245178, with the risk of schizophrenia in the Thai population [P = 0.006, odds ratio for the minor G allele: 0.62(0.46-0.83)]. Additionally, another potential SNP, rs698172, which was in moderate linkage disequilibrium with rs245178, also showed strong association with schizophrenia [P = 0.003, odds ratio for minor T allele: 0.61(0.46-0.82)]. This association remained significant at 5% level after the Bonferroni correction for multiple testing.Conclusions: This study shows that two SNPs in intergenic of the CTXN3 and SLC12A2 genes, rs245178 and rs698172, are associated with risk of schizophrenia in Thai population. Further study is required for clarification the role of genetic variation around these SNPs in expression pattern of the CTXN3 and SLC12A2 genes, which may be involved in schizophrenia pathogenesis. © 2012 Panichareon et al.; licensee BioMed Central Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14334
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84861474187&doi=10.1186%2f1744-9081-8-27&partnerID=40&md5=10b41166f458908427fb659fa3096a98
ISSN: 17449081
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น