กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14299
ชื่อเรื่อง: Pool boiling heat transfer characteristics of refrigerant-nanoparticle mixtures
ผู้แต่ง: Naphon P.
Thongjing C.
Keywords: Boiling bubbles
Cylindrical surface
Heat transfer characteristics
Nanofluids
Nanoparticle concentrations
Pool boiling
Pool boiling heat transfer
Working fluid
Heat transfer
Nanoparticles
Refrigerants
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: The main focus of the present study is to investigate the pool boiling heat transfer characteristics of nanofluids on the cylindrical surface. The nanofluids with suspending TiO2 nanoparticles in the base fluid refrigerant R141b and ethyl alcohol are used as working fluids. Effects of nanoparticle concentration and boiling pressure on the pool boiling heat transfer coefficient on the cylindrical brass surface and the boiling bubble characteristics are considered. It is found that the nanoparticle concentration and boiling pressure have a significant effect on the pool boiling heat transfer coefficient. In addition, the pool boiling heat transfer coefficients obtained from the experiment are compared with the proposed correlation and reasonable agreement is obtained. © 2014 Elsevier Ltd.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14299
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893345640&doi=10.1016%2fj.icheatmasstransfer.2014.01.014&partnerID=40&md5=4f7597da974609aa687b6db917ad08ab
ISSN: 7351933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น