กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14257
ชื่อเรื่อง: Changes in oral cytokeratin expression in HIV-infected subjects with long-term use of HAART
ผู้แต่ง: Nittayananta W.
Mitarnun W.
Talungchit S.
Sriplung H.
Keywords: cytokeratin 1
cytokeratin 13
cytokeratin 14
cytokeratin 16
involucrin
adult
article
cheek mucosa
comparative study
controlled study
cross-sectional study
differentiation
epithelium cell
female
highly active antiretroviral therapy
human
Human immunodeficiency virus infection
human tissue
major clinical study
male
mouth
mouth mucosa
predictive value
priority journal
protein analysis
protein expression
punch biopsy
3,3'-Diaminobenzidine
Adult
Alcohol Drinking
Antiretroviral Therapy, Highly Active
Biopsy, Needle
CD4 Lymphocyte Count
Chromogenic Compounds
Cross-Sectional Studies
Epithelial Cells
Female
HIV
HIV Infections
HIV Seropositivity
Humans
Keratin-1
Keratin-13
Keratin-14
Keratin-16
Keratins
Male
Middle Aged
Mouth Mucosa
Protein Precursors
Smoking
Viral Load
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: Objectives: The objectives of this study were to determine (i) the expression of oral cytokeratins (CKs) among human immunodeficiency virus (HIV)-infected subjects compared with non-HIV controls, (ii) the oral CK expression in the subjects with highly active antiretroviral therapy (HAART) compared with those without HAART, and (iii) factors associated with the expression of oral CKs. Materials and methods: Oral tissues from buccal mucosa were obtained by punched biopsy in HIV-infected subjects with and without HAART, and non-HIV individuals. The samples were processed for immunohistochemical studies of CK1, CK13, CK14, CK16, and involucrin. The staining intensity was scored and recorded. Logistic regression analysis and multi-way ANOVA test were performed. Results: The expression of CK13, CK14, and CK16 was found to be significantly different between HIV-infected subjects and non-HIV individuals (P<0.05). The expression of those CKs was also significantly different between those who were and were not on HAART (P<0.05). No significant difference between the groups was observed regarding CK1 and involucrin. Conclusions: Oral epithelial cell differentiation as marked by the CK expression is affected by HIV infection and use of HAART. CKs may be the useful biomarkers to identify HIV-infected subjects who are at risk of malignant transformation of the oral mucosa because of HIV infection and HAART. © 2012 John Wiley & Sons A/S.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14257
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84866864081&doi=10.1111%2fj.1601-0825.2012.01947.x&partnerID=40&md5=a53094816c764fdb295eab6ae03d3a33
ISSN: 1354523X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น