กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14221
ชื่อเรื่อง: Large scale study of HPV genotypes in cervical cancer and different cytological cervical specimens in Thailand
ผู้แต่ง: Chansaenroj J.
Junyangdikul P.
Chinchai T.
Swangvaree S.
Karalak A.
Gemma N.
Poovorawan Y.
Keywords: DNA chip
multiple infections
Thailand
Adult
Aged
Alphapapillomavirus
Base Sequence
Cervical Intraepithelial Neoplasia
DNA, Viral
Female
Genotype
Humans
Middle Aged
Papillomavirus Infections
Sequence Analysis, DNA
Thailand
Uterine Cervical Dysplasia
Uterine Cervical Neoplasms
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: Identification of high-risk HPV genotypes in patients is essential for vaccination and prevention programs while the geographic distribution of cervical cancer varies widely. HPV 16 is the major cause of cervical cancer followed by HPV 18, HPV 31, HPV 52, or HPV 58 depending on geographic area. In this study, the distribution of HPV genotypes in cervical specimens from women living in Thailand was analyzed by HPV testing with electrochemical DNA chip and PCR direct sequencing. The 716 specimens were grouped according to their cytological grades; 100 normal, 100 low-grade squamous intraepithelial lesions, 100 high grade squamous intraepithelial lesions, and 416 specimens of cervical cancer. The results showed that HPV 16, HPV 18, HPV 52, and HPV 58 are the most common HPV genotypes in Thailand, respectively. With respect to age, women below the age of 26 years were almost negative for high-risk HPV DNA exclusively. Conversely, high prevalence of high-risk HPV DNA and abnormal cytology were usually found in women between 26 and 45 years while cervical cancer was detected mainly in women above the age of 45 years. To increase protection efficiency, a vaccine including HPV 52 and HPV 58 should be offered to Asian women, and primary HPV screening should start at 26-30 years of age. © 2013 Wiley Periodicals, Inc.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14221
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893733933&doi=10.1002%2fjmv.23769&partnerID=40&md5=1bfc9120e7fc777c30654f4a7ffd426c
ISSN: 1466615
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น